Smrtelný error: Volání na nedefinovanou funkci wp () v /home/user/public_html/wp-blog-header.php na řádku 18

O chyba které se mi objevilo na několika blogy  WordPress poté, co se přemísťují z jednoho serveru na jiný a měl editovat wp-config.php soubor.

Smrtelný error: Volání na nedefinovanou funkci wp () v / Home/uživatel/public_html / wp-blog-header.php na trase 18

Vzhledem k chybě: - Vypadá jako ta složka wp-config.php linie ztrácí poté, co byl editován. Konkrétně, vše kód php se objeví na jednom řádku. Nevím přesný důvod. Pravděpodobně proto, že php editor souborů.

Řešení: Copy & Replace to a new wp-config.php file in which to set your database, user database, pass and prefix.

<?php 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); 
$table_prefix  = 'wp_';

define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** WordPress absolute path to the WordPress directory. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
?>

Smrtelný error: Volání na nedefinovanou funkci wp () v / home /uživatel/ Public_html / wp-blog-header.php na trase 18

Zakladatel a editor Stealth Settings, od roku 2006 do současnosti. Zkušenosti s operačními systémy Linux (zejména CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Zanechat komentář