[Pevný Error] Volání nedefinované funkce wp() v wp-blog-header.php

O chyba který se mi objevil na několika blozích WordPress poté, co byly přesunuty z jednoho serveru na druhý a měly upravil soubor wp-config.php. "Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php".

Vzhledem k chybě: – Zdá se, že soubor wp-config.php po úpravě ztratí své řádky. Konkrétně se veškerý php kód objeví na jednom řádku. Nevím, jaká je přesná příčina. Pravděpodobně problém s editorem souborů php.

[Pevný Error] Call to undefined function wp() in wp-blog-header.php

Řešení: Kopírovat a nahradit do nového souboru wp-config.php ve kterém nastavíte databázi, databázi uživatelů, heslo a prefix.

<?php 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); 
$table_prefix  = 'wp_';

define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** WordPress absolute path to the WordPress directory. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
?>

Chyba zmizela po této aktualizaci v souboru wp-config.php al WordPress.

Věnovaný technologiím, s radostí píši na StealthSettings.com od roku 2006. Mám bohaté zkušenosti s operačními systémy: macOS, Windows a Linux, stejně jako s programovacími jazyky a platformami pro blogování (WordPress) a pro online obchody (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

jak na to » WordPress » [Pevný Error] Volání nedefinované funkce wp() v wp-blog-header.php
Zanechat komentář